Niet echt een kerstverhaal, wel spannend om met de kerstdagen te lezen

 
Auteur: Jurgen Holtermans
 

Donkere wolken dreigen boven DGA-land. “Voor 2016 verwachten we een fiscale storm voor de DGA’s in Nederland. En met name de DGA die een forse rekening courant verhouding heeft met zijn eigen B.V. moet in 2016 opletten. De DGA die de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van de rekening courant moet oppassen. Want die DGA dacht misschien dat de fiscus heeft lopen slapen, maar de fiscus wordt nu wakker…”, verkondigde een van de gasten van Harrie Mens in zijn programma Business Class afgelopen zondag. Heb je het gezien en gehoord? Nadat een cliënt van kantoor mijn collega Simon er op wees, werd mijn interesse in ieder geval gewekt en keek ik het via RTL-uitzendinggemist terug. En niet één keer maar meerdere keren, kan ik je zeggen. Want ik geloofde niet wat ik hoorde. En naar mate ik het terugkeek, steeg mijn verbazing.

Bij wijze van een fiscale variant op de nieuwste Star Wars film The Force Awakens werd volgens de klassieke regels van de online marketing eerst een rampzalig probeem geschetst en angst gezaaid van nieuw opkomende donkere krachten. De fiscus als onverzadigbare Dark Lord of the Sith, die uw geld komt afpakken.

De gast aan Harries tafel ontleedde de door hem verwachte fiscale storm in de volgende drie onderdelen:

  1. Veel DGA’s hebben bij hun B.V.’s in rekening courant geld opgenomen. Hij berekende even snel een fiscale claim over maar liefst 10 miljard euro (100.000 DGA’s met gemiddeld een rekening courant schuld van € 100.000);
  2. De fiscus houdt al enkele jaren de rekening courant (schuld) van de DGA nauwlettend in de gaten;
  3. De fiscus heeft aangekondigd dat zij in 2016 op een geheel nieuwe en geautomatiseerde manier fiscale onregelmatigheden gaat signaleren en dan een belastingambtenaar er op af gaat sturen om de vermeende misstanden te controleren.

Maar je kent ongetwijfeld het spreekwoord: als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Deze keer in de vorm van een unieke oplossing: de Fiscale Advies Box. Nu met speciale kerstkorting aan te schaffen op de website. Het leek wel of Luke Skywalker himself als laatste Jedi opstond om je te beschermen tegen alle onrecht die de fiscus je gaat aandoen als hardwerkende ondernemer.

Je zult inmiddels wellicht denken, waar gaat dit over? Wat heeft dit allemaal met elkaar te maken? DGA en rekening courant, fiscus en Luke Skywalker, belastingen en Star Wars? Meer dan je wellicht vermoedt.

Ten eerste is het simpelweg de hedendaagse actualiteit die je nauwelijks kunt ontlopen. Kranten staan vol van de misschien wel meest succesvolle film aller tijden, althans dat is de doelstelling die de regisseur heeft meegekregen van Disney om de niet flauwe overnamesom terug te verdienen die aan George Lucas is betaald.

En de media reppen inderdaad ook over de belangstelling die de fiscus heeft voor oplopende rekening courant verhoudingen, veelal in combinatie met forse onderdekking van pensioenvermogen, waarover hierna meer.

Ten tweede neem niet klakkeloos aan wat vreemde mensen je vertellen. Zeker niet als ze je eerst bang maken en je daarna iets willen verkopen (met kerstkorting in het programma Business Class). Vergeet daarbij niet, de kostbare zendtijd bij Harrie moet ook worden terugverdiend!

Dat wil niet zeggen dat er geen kern van waarheid in het verhaal schuilt. Maar de oplossing die wordt aangeboden, is niet zo simpel en goudgerand als deze wordt geschetst. Het uitgangspunt bij de aangeboden oplossing is, dat je als DGA al jarenlang op een onzakelijke manier geld van je B.V. hebt geleend. Vervolggedachte is dan dat de fiscus al op dat moment had moeten zeggen: dat is geen rekening courant opname maar een dividenduitkering. En dan had de fiscus je in het verleden moeten belasten tegen 25% aanmerkelijkbelangheffing. Door dat niet te hebben gedaan, heeft de fiscus haar kans verspeeld. En nu komt het, met behulp van de tools in de Fiscale Advies Box kun je je rekening courant schuld gewoon wegstrepen. … Huh? … HUH? Ja, je leest het goed, gewoon wegstrepen. Je komt dus helemaal gratis van je schuld af. Je hoeft geen dividend uit te keren of je salaris te verhogen. Het klinkt te mooi om maar te wezen. Ik vrees dat het in de meeste gevallen ook te mooi zal blijken te zijn.

Het zal mij in ieder geval verbazen als een weggestreepte rekening courant schuld onopgemerkt blijft bij de geheel nieuwe en geautomatiseerde manier om fiscale onregelmatigheden te signaleren. Anders gezegd, je bindt de kat op het spek. En je weet niet wat je dan in huis haalt. Dan ben je misschien nog wel slechter af.

Want als een aanslag eenmaal is vastgesteld, is de kous daar niet mee af. Navordering heet dat. De Fiscale Advies Box gaat er van uit dat er geen zogenoemd nieuw feit is op grond waarvan de fiscus niet meer kan navorderen. Het is zeer twijfelachtig of dit hout snijdt. In het algemeen mag de fiscus namelijk met vertrouwen op de ingediende aangifte afgaan, met name indien deze een verzorgde indruk maakt en door een accountants- of belastingadvieskantoor is ingediend. De deur naar navordering staat hiermee wagenwijd open.

Kortom, het gewoon wegstrepen van de rekening courant schuld is niet geheel zonder (navorderings)risico. Anders gezegd, de fiscus zou de opname in rekening courant in het verleden met succes kunnen belasten tegen 25% aanmerkelijkbelangheffing (plus boete en belastingrente!), indien je nu je rekening courant schuld gewoon wegstreept. De oplettende lezer denkt nu wellicht dat de fiscus met navordering maar vijf jaar terug kan grijpen. Maar deze lezer ziet dan over het hoofd dat daar de termijn van op verzoek verleend uitstel bijkomt. En vergeet ook niet dat een rekening courant verhouding op enig moment van kleur kan verschieten. Aanvankelijk is wellicht geen sprake van een opname die als dividend dient te worden gekwalificeerd, maar dat kan op enig moment nadien wel het geval zijn. Bijvoorbeeld indien de voorwaarden waaronder de rekening courant overeenkomst is aangegaan niet meer zakelijk zijn of zekerheden (indien en voor zover al gesteld) afnemen, zonder dat daarop adequaat door de B.V. wordt gereageerd. Dan ben je wellicht alsnog het haasje.

Maar laten we het nu eens van de positieve kant bekijken. Stel dat het lukt om de rekening courant schuld gewoon weg te strepen. Is daarmee dan alles gezegd? Lijkt mij niet.

Naast de rekening courant schuld kijkt de fiscus namelijk ook al enige tijd met een scherp oog naar pensioen in eigen beheer. Veelal in combinatie met de verhouding tussen een gebruikelijk loon en aanvullende dividenduitkeringen. Het pensioen in eigen beheer is de fiscus al lange tijd een doorn in datzelfde oog. Sinds de invoering van de zogenoemde flex B.V. voert zij daarbij een strikt toetsingsbeleid ten aanzien van de uitkeringstoets bij dividenduitkeringen. Dat komt er kort gezegd op neer dat de B.V. slechts dividend mag uitkeren indien en voor zover er na herwaardering van de pensioenverplichtingen volgens de voorschriften van de Kennisgroep Pensioenen van de fiscus voldoende vrij uitkeerbare reserves over zijn. Gegeven de historisch lage marktrente rijst de waardering van de pensioenverplichtingen daardoor de pan uit. In de meeste gevallen resulterend in de onmogelijkheid om dividend uit te keren.

Wordt desondanks wel dividend uitgekeerd, of wordt een rekening courant vordering van de B.V. als vermeende dividenduitkering gewoon weggestreept, wat denk je dat er gebeurt?

Dan ligt daar de fictieve pensioenafkoop op de loer. Één euro kan daarbij al te veel zijn. Je wordt dan de winnaar van de hoofdprijs in de fiscale eindejaarsloterij: 52% loonheffing plus 20% revisierente over de waarde in het economische verkeer van je pensioenaanspraken. En tel daar maar gerust minimaal 25% boete en belastingrente bij op. De kans is vrij groot dat je zoveel geld niet eens in je (pensioen) B.V. hebt zitten.

Ik realiseer me dat ik met deze positieve kijk op het succesvol wegstrepen van de rekening courant schuld ook het risico loop angst te zaaien. Wees gerust, ik probeer je nu geen onduidelijke Pensioen Advies Box of iets dergelijks aan te smeren. Mijn bedoeling is je wakker te schudden. Je over je eigen situatie na te laten denken, over je wensen en je dromen, nu en voor later. Op een andere manier bewust daarmee bezig te zijn, zodat je weloverwogen beslissingen neemt.

Dat is waar de pay off van Hendrikx en Bakker voor staat:

 

Kristalheldere inzichten
Duurzame oplossingen

 

Hoe we dit doen en er praktisch handen en voeten aan geven? Onder meer met behulp van het door ons zelf ontwikkelde planningsprogramma, dat je inzicht biedt in je financiële situatie bij alle voor jou en je bedrijf belangrijke life events. Nu en in de toekomst. Huwelijk, echtscheiding, een bedrijf starten of juist overdragen. Of bij schenken en nalaten.

In onze volgende blogs gaan mijn collega’s en ik nog uitgebreid hierop en op andere interessante onderwerpen in. Op onconventiële wijze. Zoals je van ons gewend bent en mag blijven verwachten. Want droge nieuwsbrieven met allemaal fiscale wetenswaardigheden en actueel nieuws zijn er al genoeg. Wil je daarover op een onderhoudende manier lezen, neem dan gewoon een abonnement op Belasting Belangen; een welkome uitzondering op de regel van fiscale saaiheid. Ik lees die zelf ook met telkens weer veel plezier (net als mijn collega’s). Beter en completer opschrijven dan Hans Zwagemaker doet, lukt ons bovendien toch niet. Laat het ons daarom weten als je interesse hebt.

Ik nodig je ondertussen uit om te reageren. Op deze (eerste) blog. Op ontwikkelingen die je bezig houden op fiscaal terrein. Of op het terrein van onze specialismen pensioen, echtscheiding en loonheffingen.

Ter inspiratie daartoe het volgende. Op onze website lees je dat ons gehele fiscale stelsel nogal wispelturig is en om vaak ondoorgrondelijke redenen verandert. Oké dan, ter afsluiting toch enkele actualia.

Gisteravond, 22 december 2015, is dit weer eens bewaarheid. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2016. De lastenverlichting voor de burger gaat door. Maar vanaf 1 januari 2017 komt er ook een nieuwe box 3 heffing aan. Evenals een hoger (fictief) dividend voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) en buitenlandse beleggingsvennootschappen; deze gaat van 4% naar 5,5%. En emigreren om de aanmerkelijkbelangclaim af te schudden kan als het zoveelste hoofdstuk in de nieuwe druk van de geschiedenisboeken worden opgenomen.

Enkele dagen daarvoor, op 17 december 2015, heeft staatssecretaris van financiën Wiebes zijn inmiddels al vierde brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij ingaat op oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. Als het aan Wiebes ligt wordt het pensioen in eigen beheer uitgefaseerd met een afkoopfaciliteit. Geen vereenvoudiging zoals ooit de bedoeling was, maar gewoon afschaffen. Dit gaat dan betekenen:

  • Het einde van pensioenopbouw in eigen beheer met ingang van 1 januari 2017;
  • Dat er geen nieuw systeem komt in de plaats van het pensioen in eigen beheer;
  • Je in 2017 een eenmalige mogelijkheid krijgt om je pensioenaanspraken tegen 80% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting af te kopen;
  • Dat als je niet afkoopt de tijdsevenredig opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer behouden blijven, met alle voor- en nadelen van dien.

Wiebes noemt in zijn brief ook nog het reeds eerder ten tonele gebrachte alternatief oudedagssparen in eigen beheer (OSEB), maar ziet daar eigenlijk alleen maar (uitvoerings)problemen bij. Het (laatste?) woord is nu aan de Tweede Kamer.

Ondertussen ligt het initiatief wetsvoorstel met betrekking tot de beperking van de partneralimentatietermijn te wachten op behandeling in de Tweede Kamer. Het wachten is op de afschaffing van de aftrek van partneralimentatie als persoonsgebonden aftrek voor de alimentatieplichtige, waarbij dan de uitkering voor de alimentatiegerechtigde onbelast blijft. Defiscalisering noemen we dat.

Tot slot de vraag of je salarisadministratie WAS-proof is? Je hebt hiervoor nog tot het einde van het eerste loontijdvak van 2016 de tijd. De maatregelen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen gevolgen hebben voor de inrichting van de salarisadministratie en de loonstrook. Met het oog op deze wijzigingen is het belangrijk dat je salarisadministratie tijdig op orde is.

De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de inrichting van de loonadministratie zijn uitgesteld en zullen in werking treden per 1 januari 2016.

  • Het loon van werknemers moet voor ten minste het minimumloon verplicht giraal worden uitbetaald;
  • Op de loonstrook moet nauwkeurig gespecificeerd worden uit welke bedragen het loon is samengesteld. Kostenvergoedingen en vakantiegeld moeten apart en gespecificeerd op de loonstrook worden vermeld.

De WAS voorziet ook in een verbod om inhoudingen en verrekeningen te doen op en met het minimumloon, zoals bijvoorbeeld huisvesting, ziektekostenpremies en verkeersboetes. De consequenties op dit punt zijn echter nog onvoldoende duidelijk, reden waarom de inwerkingtreding van dit verbod onlangs is uitgesteld tot 1 juli 2016.

Ik ben aan het eind gekomen van onze eerste blog. Het is ondanks mijn goede voornemen een omvangrijk verhaal geworden. Ik hoop dat je het weet te waarderen, laat het me weten op
jurgen.holtermans@hendrikxenbakker.nl.

Rest mij af te sluiten met …

Hendrikx en Bakker wenst jou en je naasten warme feestdagen toe (let op de woordspeling) en een gezond en gelukkig 2016.

Wij horen in het nieuwe jaar graag van je.

Je hoort in ieder geval van ons!