Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken. Deze noodmaatregelen zien voornamelijk op ondernemers in allerlei hoedanigheden. 

In deze blog informeren wij je over:

 • de mogelijkheden om uitstel van betaling aan te vragen;
 • de mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen;
 • het deblokkeren van de g-rekening;
 • de verlaging van de invorderings- en belastingrente en de gevolgen daarvan voor de betalingskorting.

In verband met de corona-crisis zijn de mogelijkheden verruimd om uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan te vragen. Het is van belang dat je een weloverwogen keuze maakt van welke mogelijkheid je eventueel gebruik maakt, omdat de voorwaarden verschillen.

We maken je ook graag attent op onze blog De corona-crisis: melding van betalingsonmacht, tijdelijk niet nodig bij uitstel van betaling. Want soms zijn er betalingsproblemen die zich niet met uitstel van betaling laten oplossen.

Eenmalig kortlopend uitstel van betaling

Indien je aan de hierna vermelde voorwaarden voldoet, kun je voor een van de volgende (naheffings)aanslagen desgewenst en op vrij eenvoudige wijze eenmalig voor een periode van vier maanden uitstel van betaling krijgen. Deze uitstelperiode gaat in na de laatste vervaldag van de betreffende aanslag. Je kunt dit uitstel telefonisch aanvragen bij de Belasting Telefoon (0900-0543) of bij een van de kantoren van de Belastingdienst.

Het gaat dan om een van de volgende (naheffings)aanslagen:

 • inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen;
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
 • vennootschapsbelasting;
 • loonheffingen;
 • omzetbelasting (btw).

Om in aanmerking te komen voor dit kortlopend uitstel van betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • Je hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan;
 • Je hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf;
 • Jouw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waartegen je bezwaar hebt gemaakt en waarvoor je uitstel van betaling hebt gekregen;
 • Je hebt geen openstaande aanslagen waarvoor je een dwangbevel hebt gekregen;
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020;
 • Je kunt alleen kortlopend uitstel van betaling aanvragen voor een (naheffings)aanslag.

Voor de volledigheid merken wij bij de laatste voorwaarde op dat dit dus betekent dat, indien je bijvoorbeeld de af te dragen loonheffing of omzetbelasting niet kunt betalen, je pas uitstel van betaling kunt aanvragen, nadat je van de Belastingdienst een naheffingsaanslag hebt ontvangen. De Belastingdienst legt daarbij voorlopig geen verzuimboete op.

Let op!
Heb je kortlopend uitstel gekregen? Dan kun je daarna geen andere betalingsregeling meer krijgen voor deze aanslag of aanslagen.

Betalingsregeling voor maximaal twaalf maanden

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor vier maanden uitstel? Of heb je meer tijd nodig? Dan kun je via de Belasting Telefoon (0900-0543) contact opnemen met de Belastingdienst om de mogelijkheden te bezien voor een betalingsregeling voor een periode van maximaal twaalf maanden. Deze periode geldt vanaf de laatste betaaldatum van de belastingaanslag waarvoor u de betalingsregeling aanvraagt.

De daadwerkelijke aanvraag voor de betalingsregeling dien je schriftelijk in te dienen. Op de website van de Belastingdienst kun je een daartoe strekkend formulier downloaden.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke betalingsregeling gelden de volgende voorwaarden:

 • je hebt geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting;
 • je hebt een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

Voorkom extra kosten door een aanmaning. Zorg ervoor dat het formulier bij de Belastingdienst binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Wat gebeurt er na het indienen van het verzoek?

Binnen tien werkdagen nadat je jouw verzoek voor kortlopend uitstel van betaling of jouw verzoek voor het treffen van een betalingsregeling bij de Belastingdienst hebt ingediend, ontvang je van de Belastingdienst een bevestiging en ontvang je geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel meer. De Belastingdienst streeft er naar dat je binnen acht weken na ontvangst van jouw verzoek een schriftelijke reactie ontvangt.

Bijzonder uitstel van betaling in verband met de corona-crisis

In verband met de maatregelen die in het kader van de corona-crisis door de overheid zijn getroffen, kun je bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Daartoe dien je een schriftelijk verzoek in te dienen, waarin je om uitstel van betaling vraagt en aangeeft dat je door de uitbraak van het corona-virus in betalingsproblemen bent gekomen.

Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, worden invorderingsmaatregelen door de Belastingdienst voorlopig stopgezet. Naar aanleiding van een daartoe ingediend verzoek krijg je automatisch drie maanden uitstel van betaling.

Jouw verzoek om bijzonder uitstel van betaling (eventueel met motivering in geval van een langere periode dan drie maanden) stuur je op naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vermeld in jouw verzoek wel duidelijk welke (naheffings)aanslag of (naheffings)aanslagen het betreft.

Online verzoek via de website van de Belastingdienst

Je kunt je verzoek ook via de website van de Belastingdienst indienen.

Met het online formulier Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden vraag je automatisch in een keer uitstel aan voor alle hierna vermelde aanslagen.

Als je dit formulier instuurt, legt de Belastingdienst voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van drie maanden. Je hoeft daarvoor verder niets te doen.

Gecombineerd uitstel voor meer belastingen

De Belastingdienst wil onnodig werk voor de ondernemer voorkomen. Daarom hoef je als ondernemer maar één uitstelverzoek in te sturen. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie daaropvolgende maanden bijkomen.

Het is en blijft wel belangrijk dat je op tijd aangifte blijft doen en dat je pas uitstel van betaling aanvraagt nadat je een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen.

Het uitstel is uitgebreid naar meer soorten belastingen.

Je kon al uitstel aanvragen voor:

 • inkomstenbelasting;
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
 • vennootschapsbelasting;
 • loonheffingen;
 • omzetbelasting (btw).

Daar komt nu bij:

 • kansspelbelasting;
 • accijns (minerale oliën, alcohol, tabak);
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • energiebelasting en andere milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Voor alle hiervoor genoemde belastingen gold dit versoepelde uitstelbeleid aanvankelijk tot 19 juni 2020. Deze termijn is verlengd tot 1 september 2020.

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. Dit betekent dat de energieleverancier voor april, mei en juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw hierover in rekening kan brengen bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik.

Langer uitstel

Iedere ondernemer die vanwege de coronacrisis uitstel aanvraagt, kreeg automatisch al drie maanden betalingsuitstel. Mogelijk is een betalingsuitstel van drie maanden voor jou als ondernemer nog te kort. Dan kun je ook voor een langere periode uitstel aanvragen.

De voorwaarden hiervoor zijn versoepeld. Ondernemers met een belastingschuld lager dan € 20.000 kunnen vanaf nu langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Heb je een schuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogenaamde derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie.

Voor uitstel langer dan drie maanden gaat voor met name B.V.’s en N.V.’s de eis gelden dat deze verklaren geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen. De vormgeving van deze verklaring wordt nader uitgewerkt.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, dat zal in ieder geval niet eerder zijn dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden. 

Nadere uitleg met betrekking tot het bijzonder uitstel van betaling

Hieronder geven we een nadere uitleg over enkele items hoe het bijzonder uitstel van betaling in de praktijk werkt.

Wat is het startmoment van het verleende uitstel?

Op eenmalig verzoek krijg je uitstel van betaling voor de hierboven vermelde huidige en toekomstige aanslagen:

Het uitstel geldt voor een periode van drie maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

Schuift de drie maanden mee op voor latere aanslagen waarvoor automatisch uitstel wordt aangetekend?

Nee. Je krijgt uitstel van betaling voor de periode van drie maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel tot betaling. De invordering wordt gedurende die drie maanden opgeschort.

Voorbeeld:
Je ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dien je een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 

Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. Je hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

Geldt dit ook voor schulden die ontstaan zijn over tijdvakken vóór de crisis?

Ja. Ook voor die schulden geldt dat de invordering automatisch drie maanden wordt opgeschort, nadat je een verzoek voor uitstel hebt ingediend. Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt je dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige).

Schuift de termijn van uitstel op voor latere aanslagen?

Nee. Je kunt uitstel vragen voor drie maanden of langer. Als je voor drie maanden uitstel vraagt, dan loopt dat ook na drie maanden af. Als je langer uitstel vraagt, dan wordt de invordering voor drie maanden opgeschort. Aan het eind van die drie maanden zal de ontvanger bepalen of hij nadere informatie wenst (bijvoorbeeld de derdenverklaring). Als je drie maanden uitstel hebt gevraagd en je hebt hier niet genoeg aan, zul je een nieuw verzoek moeten indienen.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven.

Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen deze ondernemers zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. 

Op 24 april 2020 heeft de staatssecretaris daartoe de volgende twee goedkeuringen bekend gemaakt.

Goedkeuring 1

Goedgekeurd wordt dat in afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, het saldo van de g-rekening dat overeenkomt met de verschuldigde loonheffing en omzetbelasting waarvoor uitstel van betaling is verleend dan wel de invordering is opgeschort op grond van een ingediend verzoek om uitstel van betaling, op verzoek kan worden gedeblokkeerd door de ontvanger (van de Belastingdienst). De in de vorige volzin bedoelde verruiming kan worden beperkt in situaties van misbruik of oneigenlijk gebruik.

Goedkeuring 2

Goedgekeurd wordt dat uitwinning van de g-rekening achterwege blijft als er een verzoek om uitstel van betaling in behandeling is of is toegewezen, tenzij de belangen van de Staat zich daartegen verzetten.

Verlaging invorderings- en belastingrente en de gevolgen daarvan voor de betalingskorting

Samenhangend met de hiervoor vermelde mogelijkheden tot uitstel van betaling en betalingsregeling is (tijdelijk) de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd. De verlaging is verlengd en geldt thans tot 1 oktober 2020.

Invorderingsrente

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% (omdat echt 0,00% voor de Belastingdienst administratief niet mogelijk is).

Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Overigens wordt de te vergoeden invorderingsrente op het niveau van 4% gehouden. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemingen.

Belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening indien zij een aanslag te laat kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag (voorlopige) aangifte heeft gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschaps-belasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente is ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat voor de vennootschaps-belasting in vanaf 1 juni 2020 en gaat voor de inkomstenbelasting in vanaf 1 juli 2020.

Betalingskorting

Omdat de invorderingsrente is gekoppeld aan de betalingskorting is de tijdelijke verlaging van het rentepercentage naar 0,01% niet alleen begunstigend voor ondernemers. Voor de betalingskorting die geldt als je een aanslag ineens betaalt, wordt namelijk hetzelfde wettelijke percentage gebruikt als voor invorderingsrente.

De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente heeft zodoende tot gevolg dat ondernemers nagenoeg geen aanspraak meer kunnen maken op de betalingskorting. Ondernemers die menen hiervan nadeel te ondervinden, kunnen bezwaar maken, waarna de betalingskorting alsnog zal worden toegekend.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de belastingmaatregelen en de antwoorden van de overheid daarop.