Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken.

In deze blog informeren wij je over de verlenging van de coulanceperiode voor de WW-premiedifferentiatie.

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In de WAB is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan tijdens de corona-crisis tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het corona-virus veel extra overwerk nodig is, zoals bijvoorbeeld in de zorg.

De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om de onbedoelde effecten zo spoedig mogelijk weg te nemen. De aanpassing zal voor het kalenderjaar 2020 gelden.

Op 9 december 2019 heeft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het in verband met de corona-crisis niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk is om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime, zoals beschreven in de kamerbrief van 9 december 2019 en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal zodoende gelden tot en met 30 juni 2020.