Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels zijn een aantal maatregelen verlengd en/of uitgebreid. Het kabinet heeft dit in de kamerbrief van 20 mei 2020 uiteengezet.

In deze blog informeren wij je over de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Ten behoeve van het onderscheid met de oorspronkelijke TOZO noemen we deze verlengde regeling: TOZO 2.0.

Verlenging TOZO met vier maanden

De TOZO loopt tot en met 31 mei 2020. Het Besluit TOZO van 17 april 2020 biedt de mogelijkheid de TOZO eenmalig (met maximaal drie maanden) te verlengen en de mogelijkheid de voorwaarden aan te passen. Het kabinet heeft besloten hiervan gebruik te maken.

De TOZO wordt eenmalig met vier maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. De situatie ten opzichte van medio maart 2020 is wel veranderd. Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast willen het kabinet ook toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Zelfstandigen spelen daarbij zelf een centrale rol in het vergroten van de kans op het voortzetten van hun bedrijf. Ook voor hen geldt immers dat zij te maken zullen krijgen met een andere economische realiteit waarbinnen het mogelijk geen optie meer is hun bedrijf op eenzelfde manier te blijven voeren zoals ze dat gewend waren te doen. Deze verlenging van de TOZO is er ook om zelfstandig ondernemers de tijd te geven om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit.

Nieuwe voorwaarden TOZO 2.0: inkomenstoets partner

Gegeven de overgangsfase die we ingaan ligt het in de rede om, rekening houdend met de uitvoerbaarheid, te kijken naar aanpassing van de voorwaarden. Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Daarbij gaat het zowel om de bijstand voor levensonderhoud, als om de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Verlenging biedt de mogelijkheid om, passend bij de volgende fase van ondersteuning, de regeling nog meer toe te snijden op deze doelstelling.

De TOZO 2.0 zal een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder TOZO 2.0 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. Om een snelle uitvoering te waarborgen zal bij een aanvraag voor TOZO 2.0 een verklaring worden gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

Lening voor bedrijfskapitaal

De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen zal voor zelfstandig ondernemers beschikbaar blijven in TOZO 2.0. Zelfstandig ondernemers kunnen een rentedragende lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal € 10.157. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, hebben nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag.

Daarnaast worden ondernemers bij aanvraag van een lening bedrijfskapitaal gevraagd om te verklaren dat er bij hun onderneming geen sprake is van surseance van betaling of het in een staat van faillissement verkeren. Indien dit het geval blijkt, is verstrekking van een extra lening door gemeenten niet meer mogelijk vanwege het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt.