Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken.

In deze blog informeren wij je over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), het noodloket voor ondernemers.

Het noodloket is bedoeld als een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de corona-crisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.

De TOGS is bedoeld voor ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met de door de RVO gepubliceerde lijst SBI-codes – deze lijst is op 31 maart 2020 uitgebreid voor bepaalde ondernemers in de non-food – en die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten staken of die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Deze ondernemers zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de uitbraak van het corona-virus achter de rug is.

De TOGS is uitgewerkt in de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 en betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 netto voor de periode van drie maanden.

De TOGS is een netto tegemoetkoming. Om belastingheffing over de TOGS te voorkomen, wordt in het pakket Belastingplan 2021 met terugwerkende kracht geregeld dat de TOGS niet tot de winst behoort.

Direct TOGS aanvragen

Je kunt de TOGS aanvragen vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur tot en met vrijdag 26 juni 2020 17:00 uur. Je kunt de TOGS uitsluitend online aanvragen via de website van de RVO.

Klik hier om direct naar de aanvraag bij de RVO te gaan.

Of lees hieronder eerst over de mogelijkheden en voorwaarden.

Voorwaarden

Hieronder vermelden wij de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOGS:

 • Je onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • In jouw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • De hoofdactiviteit van jouw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes. Met ingang van 29 april 2020 kan ook op basis van een geregistreerde nevenactiviteit aan deze voorwaarde worden voldaan, zie hierna;
 • Jouw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privé-adres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres;
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privé-adres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres;
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • Je geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat;
 • Jouw onderneming is niet failliet;
 • Jouw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surséance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000;
 • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • Je verklaart dat je over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebt ontvangen (de-minimisverordening). Heeft jouw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan kom je niet in aanmerking voor de regeling;
 • Jouw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Ook geregistreerde nevenactiviteit kwalificeert voor toekenning TOGS

Vanaf 29 april 2020 kun je ook op basis van een in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS.

Deze uitbreiding is bedoeld voor ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Een geregistreerde nevenactiviteit sluit namelijk soms beter aan op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat je uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden € 4.000).

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de TOGS en de antwoorden van de overheid daarop.