Wij blogden reeds over de mogelijkheden om (bijzonder) uitstel van betaling aan te vragen. Zie onze blog De corona-crisis: uitstel van betaling voor ondernemers.

Uitstel van betaling kan enige tijd financiële lucht geven. Maar wat nu indien je weet dat het ook op termijn niet lukt om de belastingen, premies en pensioenpremies te betalen?

Dan is voor bestuurders van een B.V. of een N.V. de op de juiste wijze gedane melding van betalingsonmacht een aandachtspunt. Daarmee kunnen zij namelijk (hoofdelijke) bestuurdersaansprakelijkheid beperken.

Aparte melding van betalingsonmacht tijdelijk niet nodig

Het ministerie van Financiën heeft op 7 april 2020 besloten dat een aparte melding van betalingsonmacht niet meer nodig is als je om uitstel van betaling in verband met de corona-crisis aanvraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Dit is (waarschijnlijk) een tijdelijke regeling in verband met de corona-crisis.

Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Hierbij is het volgende voorbeeld gegeven:
Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.’

De normale gang van zaken

Hieronder werken wij voor de volledigheid de normale gang van zaken rondom de melding van betalingsonmacht uit.

Aandachtspunt voor bestuurders van een B.V. of een N.V.: een wettelijke meldingsplicht!

Indien de onderneming niet langer in staat is haar belastingen aan de Belastingdienst en/of haar pensioenpremies aan het pensioenfonds te voldoen, dien je dat als bestuurder van de B.V. of N.V. onverwijld te melden bij de Belastingdienst dan wel bij het pensioenfonds. Dit is een wettelijke meldingsplicht! Doe je dit niet, niet op de juiste wijze of te laat, dan loop je als bestuurder het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden of niet-afgedragen pensioenpremies.

Wanneer is sprake van betalingsonmacht?

Onder betalingsonmacht wordt (door de Belastingdienst) verstaan de omstandigheid dat de rechtspersoon, de B.V. of de N.V., voor de in de volgende paragraaf vermelde belastingen:

  • onvoldoende liquide middelen heeft om de belastingen te voldoen;
  • tijdelijk te weinig liquide middelen heeft om de belastingen te voldoen en hij de redelijke verwachting heeft dat hij die verplichting alsnog zal nakomen;
  • wel voldoende liquide middelen heeft om de belastingen te voldoen, maar hij deze daarvoor niet aanwendt in verband met zijn overige opeisbare betalingsverplichtingen.

Voor welke belastingen en pensioenpremies dien je betalingsonmacht te melden?

Belastingen

Je dient bij de Belastingdienst betalingsonmacht te melden voor de volgende belastingen:

  • loonbelasting;
  • omzetbelasting,

maar ook voor de volgende (minder bekende) belastingen:

  • accijns;
  • verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak;
  • kansspelbelasting;
  • milieubelastingen, zoals de belasting op leidingwater, afvalstoffenbelasting, belasting op kolen en de energiebelasting.

Dit zijn allemaal belastingen waarvoor de Belastingdienst een bestuurder aansprakelijk kan stellen.

Nu denk je misschien: de vennootschapsbelasting staat er niet bij. Dat klopt, want voor onbetaald gebleven vennootschapsbelasting kan de Belastingdienst een bestuurder niet aansprakelijk stellen. Voor de vennootschapsbelasting hoef je dus geen melding van betalingsonmacht te doen.

Pensioenpremies

Daarnaast dien je betalingsonmacht te melden voor pensioenpremies. Een dergelijke melding doe je bij het pensioenfonds.

De melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst is een apart traject dat los staat van de melding van betalingsonmacht bij het pensioenfonds, en vice versa.

NB. Melding van betalingsonmacht kun je niet doen, indien de uitvoering van de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Daarvoor gelden namelijk andere regels. Zie hiervoor onze blog De corona-crisis: betaling van pensioenpremies (momenteel nog in bewerking).

Wanneer en hoe melden?

De melding van betalingsonmacht moet je indienen binnen twee weken na de dag dat de belasting of pensioenpremie behoorde te zijn afgedragen of voldaan.

De melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst dien je schriftelijk te doen maar is verder vormvrij. Voorwaarde is wel dat je inzicht geeft in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat niet kan worden betaald.

De melding bij het pensioenfonds hoef je strikt genomen niet schriftelijk te doen, maar om bewijstechnische redenen verdient het de voorkeur om de melding van betalingsonmacht wel schriftelijk in te dienen.

Hoe lang blijft een melding geldig?

Een melding van betalingsonmacht doe je ten aanzien van een bepaald tijdvak. Indien er eenmaal betalingsproblemen zijn, is niet uitgesloten dat de betalingsproblemen zich ook na dit tijdvak blijven voordoen en de belastingen of premies over die latere tijdvakken ook niet kunnen worden betaald.

In zo’n situatie hoef je niet opnieuw een melding van betalingsonmacht te doen. De eerdere melding betalingsonmacht blijft geldig zolang je niet kunt betalen, tenzij de Belastingdienst je heeft laten weten dat zij van mening is dat van betalingsonmacht niet langer sprake is.

Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen indien je tussentijds een (deel)betaling doet. De Belastingdienst gaat er dan van uit dat er geen sprake meer is van betalingsonmacht. De eerdere melding van betalingsonmacht vervalt dan. Ontstaan vervolgens opnieuw betalingsproblemen, dan dien je een opnieuw melding van betalingsonmacht te doen.

Wat zijn de gevolgen van een op de juiste wijze gedane melding?

Na een op juiste wijze gedane melding van betalingsonmacht wordt het voor de Belastingdienst lastiger om je als bestuurder aansprakelijk te stellen. De Belastingdienst dient dan namelijk te bewijzen dat ondanks de op de juiste wijze gedane melding van betalingsonmacht, het niet-betalen van de belastingen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaande aan het tijdstip van de melding van betalingsonmacht.

Een melding van betalingsonmacht geldt niet als een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. Daarvoor dien je bij de Belastingdienst een separaat verzoek in te dienen.

Wat zijn de sancties bij niet-melden?

Indien je als bestuurder op tijd en op de juiste wijze melding doet van betalingsonmacht, wordt wettelijk vermoed dat de niet-betaling van de belastingen het gevolg is van aan jou toe te rekenen kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Je bent dan als bestuurder van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de niet-betaalde belastingen en niet-afgedragen pensioenpremies. Indien er meerdere bestuurders zijn, is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk. Ook een gewezen bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk indien de belastingschuld tijdens diens bestuur is ontstaan.

Indien je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld, kun je dit wettelijk vermoeden uitsluitend weerleggen indien je aannemelijk maakt dat het niet aan jou als bestuurder is te wijten dat niet op de juiste wijze melding van betalingsonmacht is gedaan.

Formulier melding van betalingsonmacht

Klik hier om het meldingsformulier betalingsonmacht te downloaden.

In feite zijn het twee formulieren: één formulier voor de melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst en één formulier voor de melding van betalingsonmacht bij het pensioenfonds.